Offerte aanvragen

PRIVACY

Laatst bijgewerkt: Oktober 2022.

Over dit beleid

Dit privacybeleid (“ Beleid “) legt uit hoe we (zoals hieronder gedefinieerd) informatie verzamelen, delen en gebruiken die, alleen of in combinatie met andere informatie, op u betrekking heeft (“ Persoonlijke gegevens “) wanneer u (” u “en” uw “) onze website [https://fineo.wow-digital.com/] (de” < strong> Website “).

Dit beleid beschrijft ook de rechten die u hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken en hoe u deze kunt uitoefenen.

RenoWindow behandelt de naleving van haar privacyverplichtingen serieus. Daarom hebben we dit beleid ontwikkeld, dat de normen beschrijft die RenoWindow hanteert om persoonlijke gegevens te beschermen.

Voor de doeleinden van dit beleid, RenoWindow SRL met maatschappelijke zetel te 1301 Bierges, rue de Wavre 27 en geregistreerd bij de Crossroads Bank of Enterprises onder nummer 0726.525.842, en met btw 0726.525.842 (“RenoWindow“, “ons“, “wij” of “onze“) fungeert als de gegevensbeheerder voor de Persoonlijke gegevens die worden verzameld via de Website. Als gegevensbeheerder is RenoWindow verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonlijke gegevens voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en met name aan de algemene verordening gegevensbescherming.

Neem de tijd om dit beleid aandachtig te lezen. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de website-eigenaar via info@fineoglass.eu.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt AGC en waarom?

De soorten persoonlijke gegevens die we over u kunnen verzamelen, en de redenen waarom we deze verwerken, omvatten:

Verzamelingen van gegevens

Waarom we deze verzamelen

Type gegevens

Rechtsgrond

Om door de gebruiker van onze website verstrekte persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan vertegenwoordigers van het RenoWindow-netwerk met het oog op het sluiten van een contract

Naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Toestemming

Om de gebruiker in staat te stellen de functies te gebruiken die door deze website worden aangeboden, zoals een abonnement op onze nieuwsberichten, online applicaties, enz.

Naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Toestemming

Om u periodiek te informeren over onze producten en diensten via e-mail of andere soorten berichten (sms, enz.), Met name over het abonneren op onze nieuwsberichten.

Naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Toestemming

Om onze producten en diensten te verbeteren (statistieken op te stellen, marktanalyses uit te voeren, enz.)

Naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Toestemming

Voor gebruikersbeheer (accountbeheer, het beantwoorden van vragen, enz.).

Naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Toestemming

Waarom we deze verzamelen: om de door de gebruiker van onze website verstrekte persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan vertegenwoordigers van het RenoWindow-netwerk met het oog op het sluiten van een contract

Type gegevens : naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Rechtsgrond : toestemming

Waarom we het verzamelen: om de gebruiker in staat te stellen de functies te gebruiken die door deze website worden aangeboden, zoals een abonnement op onze nieuwsberichten, online applicaties, enz.

Type gegevens : naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Rechtsgrond : toestemming

Waarom we het verzamelen: om u periodiek te informeren over onze producten en diensten via e-mail of andere soorten berichten (sms, enz.), Met name over het abonneren op onze nieuwsberichten.

Type gegevens : naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Rechtsgrond : toestemming

Waarom we het verzamelen: om onze producten en diensten te verbeteren (statistieken op te stellen, marktanalyses uit te voeren, enz.)

Type gegevens: naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Rechtsgrond : toestemming

Waarom we het verzamelen: voor gebruikersbeheer (accountbeheer, het beantwoorden van vragen, enz.).

Type gegevens : naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Rechtsgrond : toestemming

Soorten persoonlijke gegevens

We kunnen ook bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. In het bijzonder kan de informatie die we automatisch verzamelen informatie omvatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, brede geografische locatie (bijv. Locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw apparaat heeft samengewerkt met onze website, inclusief de geopende pagina’s en geklikte links. 

Door deze informatie te verzamelen, kunnen we de bezoekers die onze website bezoeken beter begrijpen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen interessant is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

Sommige van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare volgtechnologie, zoals verder uitgelegd onder het kopje “Cookies en soortgelijke volgtechnologie” hieronder].

Over het algemeen zullen we de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven of voor doeleinden die we u uitleggen op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben bekendgemaakt (zoals archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden) als en waar dit is toegestaan door toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Met wie deelt RenoWindow uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:


Aan onze groepsmaatschappijen voor doeleinden die consistent zijn met dit beleid. We nemen voorzorgsmaatregelen om toegang tot persoonlijke gegevens alleen toe te staan ​​aan die personeelsleden die een legitieme zakelijke behoefte hebben aan toegang en met een contractueel verbod om de persoonlijke gegevens voor een ander doel te gebruiken.

Aan onze externe leveranciers, serviceproviders en partners, waaronder de vertegenwoordigers van het RenoWindow-netwerk die gegevensverwerkingsservices aan ons leveren of die anderszins persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in dit beleid of aan u gemeld wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen. Dit kan openbaarmakingen omvatten aan externe leveranciers en andere serviceproviders die we gebruiken in verband met de services die ze ons bieden, inclusief om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT-platformbeheer of ondersteuningsservices, infrastructuur- en applicatiediensten, marketing, data-analyse.

Aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij waar wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke verplichtingen uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen rechten, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Aan onze auditors, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en soortgelijke agenten in verband met de adviesdiensten die zij ons bieden voor legitieme zakelijke doeleinden en onder contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken.

Aan een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van enig deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonlijke gegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid.

Aan elke andere persoon met uw voorafgaande toestemming voor de openbaarmaking.

Hoe we uw privacy beschermen

We zullen persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met dit beleid, als volgt

Eerlijkheid : we zullen persoonlijke gegevens eerlijk verwerken. Dit betekent dat we transparant zijn over hoe we Persoonsgegevens verwerken en dat we deze zullen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Doelbeperking : we zullen Persoonsgegevens verwerken voor gespecificeerde en wettige doeleinden, en zullen deze niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Evenredigheid : we zullen persoonlijke gegevens verwerken op een manier die in verhouding staat tot de doeleinden die de verwerking beoogt te bereiken.

Gegevensnauwkeurigheid : we nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we bewaren nauwkeurig, volledig en, waar nodig, actueel zijn. Het is echter ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijk worden gehouden door RenoWindow op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of fouten.

Gegevensbeveiliging: we nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen die we over u verzamelen en verwerken. De maatregelen die we gebruiken, zijn ontworpen om een ​​beveiligingsniveau te bieden dat past bij het risico van het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Gegevensverwerkers : we kunnen derden inschakelen om Persoonsgegevens voor en namens RenoWindow te verwerken. We vereisen dat dergelijke gegevensverwerkers persoonlijke gegevens verwerken en strikt onze instructies opvolgen en stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens beschermd blijven.

Internationale gegevensoverdracht: uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten van uw land.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om te eisen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met dit beleid. Deze omvatten de implementatie van een overeenkomst voor gegevensoverdracht binnen de groep (de “ Overeenkomst voor parapluoverdracht van gegevens binnen de groep “) op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke gegevens tussen onze groepsmaatschappijen, waarvoor alle groepsmaatschappijen ter bescherming van persoonsgegevens die zij verwerken uit de EER in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onze Intra-Group gegevensoverdracht parapluovereenkomst kan op verzoek worden verstrekt. We hebben vergelijkbare passende waarborgen geïmplementeerd bij onze externe dienstverleners en partners.

Gegevensbewaring: we bewaren persoonlijke gegevens die we van u verzamelen als we een voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u de door u gevraagde service te bieden of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten ).

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw Persoonsgegevens en isoleer deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Uw gegevensbeschermingsrechten

U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Als u toegang wilt hebben tot uw persoonlijke gegevens, deze wilt corrigeren, bijwerken of wilt aanvragen , kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens info@fineoglass.eu of door contact op te nemen met uw FINEO-contactpersoon.

Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of portabiliteit aanvragen van uw persoonlijke gegevens. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens info@fineoglass.eu of door contact op te nemen met uw FINEO-contactpersoon.

Als we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming, kunt u op elk gewenst moment uw toestemming intrekken . Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw Persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

U hebt het recht om u af te melden voor marketingcommunicatie die we u op elk gewenst moment sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “uitschrijven” of “opt-out” in de marketing-e-mails die we u sturen. Als u zich wilt afmelden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neem dan contact met ons op via de contactgegevens hierboven.

Als u een klacht of bezorgdheid hebt over hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken, zullen wij trachten dergelijke bezorgdheid (en) aan te pakken. Als u van mening bent dat we uw klacht of bezorgdheid niet voldoende hebben behandeld, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (inclusief de VS en Canada) zijn beschikbaar hier.)

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Linken naar andere websites

De website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid en we raden u aan ze te bekijken. Ze zijn van toepassing op het gebruik van persoonlijke gegevens die u verstrekt terwijl u deze websites bezoekt. 

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

Updates voor dit beleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons beleid bijwerken, nemen we passende maatregelen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming vragen voor belangrijke beleidswijzigingen als en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt door de datum van “laatst bijgewerkt” aan te vinken bovenaan dit beleid.