Juridische kennisgeving | Fineo by AGC
Offerte aanvragen

Juridische kennisgeving

RenoWindow – Fineo

Laatst bijgewerkt: Januari 2020

I. IDENTIFICATIE VAN RENOWINDOW SRL

Dit is de website van RENOWINDOW SRL, een vennootschap naar Belgisch recht (hierna “RenoWindow” genoemd), geregistreerd voor btw onder het nummer BE 0726.525.842 en bij de Crossroads Bank for Enterprises onder nummer 0726.525.842.

Ons postadres is: Rue de Wavre, 27, 1301 Wavre, België.

II. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Toegang tot en gebruik van de RenoWindow-website [https://fineoglass.eu/] (de “ Website” ) zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Toegankelijkheid van de website

RenoWindow streeft er zoveel mogelijk naar om ervoor te zorgen dat services 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk zijn.

RenoWindow kan de toegang echter onderbreken, met name om redenen van onderhoud en upgrades, of om andere redenen, met name technische redenen.

Diensten aangeboden op deze website

Deze website wordt beheerd door RenoWindow met als enig doel gebruikers die geïnteresseerd zijn in Fineo Glass in staat te stellen contact op te nemen met vertegenwoordigers van het Fineo-netwerk en rechtstreeks contracten met deze vertegenwoordigers te sluiten met betrekking tot Fineo Glass.

Op geen enkele manier staat deze website gebruikers toe die geïnteresseerd zijn in het Fineo-product om direct of indirect contracten te sluiten met RenoWindow SRL. RenoWindow SRL geeft daarom geen garantie en / of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van het contract dat de gebruiker is aangegaan met vertegenwoordigers van het Fineo-netwerk door het gebruik van deze website.

Beperking van de aansprakelijkheid

RenoWindow is in geen geval aansprakelijk voor de onder punt A genoemde onderbrekingen of de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of een derde.

RenoWindow biedt geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of actuele status van de informatie die op deze site wordt gepresenteerd.

RenoWindow is niet aansprakelijk voor schade of tijdelijke of permanente incidenten die zich voordoen in de gegevens of computerhardware van de gebruiker bij het bezoeken van de site, bij het werken via zijn pagina’s of in het algemeen tijdens de overdracht van de computerprogramma’s en bestanden waaruit de site bestaat op zijn ontvangst hardware. In het bijzonder is RenoWindow niet aansprakelijk voor mogelijke overdracht van virussen via zijn site.

Zoals bepaald onder B hierboven, aangezien het doel van deze website beperkt is tot het toestaan ​​van gebruikers die geïnteresseerd zijn in Fineo Glass om contact op te nemen met vertegenwoordigers van het Fineo-netwerk en rechtstreeks contracten met hen te sluiten, geeft RenoWindow geen garantie en / of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van het contract de gebruiker is aangegaan met vertegenwoordigers van het Fineo-netwerk door het gebruik van deze website.

Intellectueel eigendom

De structuur, de lay-out en alle elementen op deze site zijn beschermd ten gunste van RenoWindow en / of een ander bedrijf van zijn groep (waaronder, maar zonder beperking, AGC GLASS EUROPE SA [ondernemingsnummer n ° 0413.638.187] ) en / of zijn potentiële leveranciers of partners, met name door de wetgeving inzake (i) auteursrechten en bijbehorende rechten, (ii) de bescherming van computerprogramma’s en (iii) databases. Gebruikers verbinden zich ertoe de rechten van RenoWindow, een ander bedrijf van zijn groep (onder andere AGC GLASS EUROPE SA) en / of zijn potentiële leveranciers of partners niet te schenden.

Andere namen van producten of bedrijven die op deze site worden genoemd, kunnen de merken van hun respectieve eigenaars vormen. Gebruikers zijn niet gemachtigd om informatie, software, producten of diensten verkregen van deze site te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, verspreiden, vertegenwoordigen, reproduceren, publiceren, toekennen onder licentie, overdragen of verkopen van informatie verkregen uit deze site, of om werken te maken afgeleid van de genoemde elementen hierboven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RenoWindow.

Links naar websites van derden

Webruimtes buiten het domein van deze site en met name de ruimtes waarnaar gebruikers door middel van hyperlinks op de pagina’s van deze website kunnen worden omgeleid, blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de houders van die webruimtes.

Het punt is dat RenoWindow geen permanente controle over die sites kan uitoefenen of aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan. Het invoegen van dergelijke links betekent niet dat RenoWindow de elementen op die sites goedkeurt.

RenoWindow aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid, met name met betrekking tot het materiaal, voor de gegevens van welke aard dan ook die zijn opgenomen of verspreid op die webruimtes waarnaar gebruikers kunnen worden verwezen, of voor enige verwerking van persoonlijke gegevens die via hen kunnen worden uitgevoerd.

III. PRIVACY

Laatst bijgewerkt: januari 2020.

Over dit beleid

Dit privacybeleid (“ Beleid “) legt uit hoe we (zoals hieronder gedefinieerd) informatie verzamelen, delen en gebruiken die, alleen of in combinatie met andere informatie, op u betrekking heeft (“ Persoonlijke gegevens “) wanneer u (” u “en” uw “) onze website [https://fineo.wow-digital.com/] (de” < strong> Website “).

Dit beleid beschrijft ook de rechten die u hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken en hoe u deze kunt uitoefenen.

AGC behandelt de naleving van haar privacyverplichtingen serieus. Daarom hebben we dit beleid ontwikkeld, dat de normen beschrijft die AGC hanteert om persoonlijke gegevens te beschermen.

Voor de doeleinden van dit beleid, RenoWindow SRL met maatschappelijke zetel te 1301 Waver, rue de Wavre 27 en geregistreerd bij de Crossroads Bank of Enterprises onder nummer 0726.525.842, en met btw 0726.525.842 (“RenoWindow“, “ons“, “wij” of “onze“) fungeert als de gegevensbeheerder voor de Persoonlijke gegevens die worden verzameld via de Website. Als gegevensbeheerder is AGC verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonlijke gegevens voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en met name aan de algemene verordening gegevensbescherming.

Neem de tijd om dit beleid aandachtig te lezen. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met ISM Office via ISM.Office@eu.agc.com en / of de website-eigenaar via communications@eu.agc.com .

Welke persoonlijke gegevens verzamelt AGC en waarom?

De soorten persoonlijke gegevens die we over u kunnen verzamelen, en de redenen waarom we deze verwerken, omvatten:

Verzamelingen van gegevens

Waarom we deze verzamelen: om de door de gebruiker van onze website verstrekte persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan vertegenwoordigers van het RenoWindow-netwerk met het oog op het sluiten van een contract

Type gegevens : naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Rechtsgrond : toestemming

Waarom we het verzamelen: om de gebruiker in staat te stellen de functies te gebruiken die door deze website worden aangeboden, zoals een abonnement op onze nieuwsberichten, online applicaties, enz.

Type gegevens : naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Rechtsgrond : toestemming

Waarom we het verzamelen: om u periodiek te informeren over onze producten en diensten via e-mail of andere soorten berichten (sms, enz.), Met name over het abonneren op onze nieuwsberichten.

Type gegevens : naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Rechtsgrond : toestemming

Waarom we het verzamelen: om onze producten en diensten te verbeteren (statistieken op te stellen, marktanalyses uit te voeren, enz.)

Type gegevens: naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Rechtsgrond : toestemming

Waarom we het verzamelen: voor gebruikersbeheer (accountbeheer, het beantwoorden van vragen, enz.).

Type gegevens : naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, projectinformatie [type behuizing, verdieping (en) waar de beglazing moet worden gewijzigd, beglazing, materialen, leeftijd van het gebouw en materialen]

Rechtsgrond : toestemming

Soorten persoonlijke gegevens

We kunnen ook bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. In het bijzonder kan de informatie die we automatisch verzamelen informatie omvatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, brede geografische locatie (bijv. Locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw apparaat heeft samengewerkt met onze website, inclusief de geopende pagina’s en geklikte links. 

Door deze informatie te verzamelen, kunnen we de bezoekers die onze website bezoeken beter begrijpen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen interessant is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

Sommige van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare volgtechnologie, zoals verder uitgelegd onder het kopje “Cookies en soortgelijke volgtechnologie” hieronder].

Over het algemeen zullen we de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven of voor doeleinden die we u uitleggen op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben bekendgemaakt (zoals archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden) als en waar dit is toegestaan door toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Met wie deelt RenoWindow uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:


Aan onze groepsmaatschappijen voor doeleinden die consistent zijn met dit beleid. We nemen voorzorgsmaatregelen om toegang tot persoonlijke gegevens alleen toe te staan ​​aan die personeelsleden die een legitieme zakelijke behoefte hebben aan toegang en met een contractueel verbod om de persoonlijke gegevens voor een ander doel te gebruiken.

Aan onze externe leveranciers, serviceproviders en partners, waaronder de vertegenwoordigers van het RenoWindow-netwerk die gegevensverwerkingsservices aan ons leveren of die anderszins persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in dit beleid of aan u gemeld wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen. Dit kan openbaarmakingen omvatten aan externe leveranciers en andere serviceproviders die we gebruiken in verband met de services die ze ons bieden, inclusief om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT-platformbeheer of ondersteuningsservices, infrastructuur- en applicatiediensten, marketing, data-analyse.

Aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij waar wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke verplichtingen uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen rechten, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Aan onze auditors, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en soortgelijke agenten in verband met de adviesdiensten die zij ons bieden voor legitieme zakelijke doeleinden en onder contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken.

Aan een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van enig deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonlijke gegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid.

Aan elke andere persoon met uw voorafgaande toestemming voor de openbaarmaking.

Hoe we uw privacy beschermen

We zullen persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met dit beleid, als volgt

Eerlijkheid : we zullen persoonlijke gegevens eerlijk verwerken. Dit betekent dat we transparant zijn over hoe we Persoonsgegevens verwerken en dat we deze zullen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Doelbeperking : we zullen Persoonsgegevens verwerken voor gespecificeerde en wettige doeleinden, en zullen deze niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Evenredigheid : we zullen persoonlijke gegevens verwerken op een manier die in verhouding staat tot de doeleinden die de verwerking beoogt te bereiken.

Gegevensnauwkeurigheid : we nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we bewaren nauwkeurig, volledig en, waar nodig, actueel zijn. Het is echter ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijk worden gehouden door AGC op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of fouten.

Gegevensbeveiliging: we nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen die we over u verzamelen en verwerken. De maatregelen die we gebruiken, zijn ontworpen om een ​​beveiligingsniveau te bieden dat past bij het risico van het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Gegevensverwerkers : we kunnen derden inschakelen om Persoonsgegevens voor en namens AGC te verwerken. We vereisen dat dergelijke gegevensverwerkers persoonlijke gegevens verwerken en strikt onze instructies opvolgen en stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens beschermd blijven.

Internationale gegevensoverdracht: uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten van uw land.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om te eisen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met dit beleid. Deze omvatten de implementatie van een overeenkomst voor gegevensoverdracht binnen de groep (de “ Overeenkomst voor parapluoverdracht van gegevens binnen de groep “) op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke gegevens tussen onze groepsmaatschappijen, waarvoor alle groepsmaatschappijen ter bescherming van persoonsgegevens die zij verwerken uit de EER in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onze Intra-Group gegevensoverdracht parapluovereenkomst kan op verzoek worden verstrekt. We hebben vergelijkbare passende waarborgen geïmplementeerd bij onze externe dienstverleners en partners.

Gegevensbewaring: we bewaren persoonlijke gegevens die we van u verzamelen als we een voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u de door u gevraagde service te bieden of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten ).

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw Persoonsgegevens en isoleer deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Uw gegevensbeschermingsrechten

U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Als u toegang wilt hebben tot uw persoonlijke gegevens, deze wilt corrigeren, bijwerken of wilt aanvragen , kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens ISM Office ISM.Office@eu.agc.com of door contact op te nemen met uw AGC-contactpersoon.

Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of portabiliteit aanvragen van uw persoonlijke gegevens. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens ISM Office ISM.Office@eu.agc.com of door contact opnemen met uw AGC-contactpersoon.

Als we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming, kunt u op elk gewenst moment uw toestemming intrekken . Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw Persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

U hebt het recht om u af te melden voor marketingcommunicatie die we u op elk gewenst moment sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “uitschrijven” of “opt-out” in de marketing-e-mails die we u sturen. Als u zich wilt afmelden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neem dan contact met ons op via de contactgegevens hierboven.

Als u een klacht of bezorgdheid hebt over hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken, zullen wij trachten dergelijke bezorgdheid (en) aan te pakken. Als u van mening bent dat we uw klacht of bezorgdheid niet voldoende hebben behandeld, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (inclusief de VS en Canada) zijn beschikbaar hier.)

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Linken naar andere websites

De website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid en we raden u aan ze te bekijken. Ze zijn van toepassing op het gebruik van persoonlijke gegevens die u verstrekt terwijl u deze websites bezoekt. 

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

Updates voor dit beleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons beleid bijwerken, nemen we passende maatregelen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming vragen voor belangrijke beleidswijzigingen als en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt door de datum van “laatst bijgewerkt” aan te vinken bovenaan dit beleid. 

IV. GEBRUIK VAN COOKIES

Laatst bijgewerkt: Januari 2020

Over deze kennisgeving

Dit cookiebeleid (“Beleid“) legt uit hoe RenoWindow en zijn groepsmaatschappijen (gezamenlijk “RenoWindow“, “wij“, “ons” en “de onze“) gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om u te herkennen wanneer u onze website bezoekt op [https://fineoglass.eu/] (“website“). Er wordt uitgelegd wat deze technologieën zijn en waarom we ze gebruiken, evenals uw rechten om ons gebruik ervan te beheersen.

Neem de tijd om dit beleid aandachtig te lezen. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met ons ISM-kantoor via ISM.Office@eu.agc.com.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden veel gebruikt door website-eigenaren om hun websites te laten werken of efficiënter te laten werken en om rapportagegegevens te verstrekken.

Cookies hebben veel verschillende functies, zoals waarmee u efficiënt tussen pagina’s kunt navigeren, uw voorkeuren kunt onthouden en in het algemeen de gebruikerservaring kunt verbeteren. Ze kunnen er ook voor zorgen dat de advertenties die u online ziet, relevanter zijn voor u en uw interesses.

Cookies die zijn ingesteld door de website-eigenaar (in dit geval RenoWindow) worden “first party cookies” genoemd. Cookies van andere partijen dan de website-eigenaar worden “cookies van derden” genoemd. Cookies van derden maken het mogelijk om functies of functionaliteit van derden op of via de website aan te bieden (bijvoorbeeld advertenties, interactieve inhoud en analyses). De partijen die deze cookies van derden plaatsen, kunnen uw computer herkennen wanneer deze de betreffende website bezoekt en ook wanneer deze bepaalde andere websites bezoekt. 

Hoe lang gaan cookies mee?

Cookies kunnen gedurende verschillende perioden op uw computer of mobiele apparaat blijven staan. Sommige cookies zijn ‘sessiecookies’, wat betekent dat ze alleen bestaan ​​wanneer uw browser is geopend en automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit of de app afsluit. Andere cookies zijn ‘permanente cookies’, wat betekent dat ze overleven nadat uw browser of app is gesloten en door websites of apps kan worden gebruikt om uw computer te herkennen wanneer u uw browser of app later opnieuw opent. De lengte van de cookies die op onze website worden gebruikt, wordt in de onderstaande tabel nader uitgelegd.

Essentiële websitecookie

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u diensten aan te bieden die beschikbaar zijn via onze website en om sommige functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden.

 

CookieTypeDuurOmschrijving
cookielawinfo-checkbox-necessaryAanhoudend1 jaarCookie die bijhoudt welke cookies u hebt goedgekeurd.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryAanhoudend1 jaarCookie die bijhoudt welke cookies u hebt goedgekeurd.
viewed_cookie_policyAanhoudend1 jaarDeze cookie bepaalt of u akkoord gaat met ons Cookiebeleid. Mogelijke waarden zijn Ja en Nee.
vuidDerde partij2 jaarDeze cookies worden door de Vimeo-videospeler op websites gebruikt.

 

Hoe te weigeren: omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de Website aan u te leveren, kunt u ze niet weigeren. U kunt ze echter blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals hieronder beschreven onder het kopje “Hoe kan ik cookies beheren?”.

Prestaties en functionaliteit

Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies kan bepaalde functionaliteit [(zoals video’s)] echter niet beschikbaar zijn.

Die deze cookies serveren: [Geef een lijst van partijen (inclusief klant) die deze cookies serveren, inclusief hun website-URL voor transparantiedoeleinden.]

Duur: [Geef voor elk de duur aan: sessie, persistent en zo ja, hoe lang]

Hoe te weigeren: om deze cookies te weigeren, volgt u de onderstaande instructies onder het kopje “Hoe kan ik cookies beheren?”. Of klik op de relevante opt-out link hieronder.

Analytics- en aanpassingscookies:

Deze cookies verzamelen informatie die in geaggregeerde vorm wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief marketingcampagnes zijn, of om ons te helpen onze website voor u aan te passen.

Die deze cookies serveren: [Geef een lijst van partijen (inclusief klant) die deze cookies serveren, inclusief hun website-URL voor transparantiedoeleinden.]

Duur: [Geef voor elk de duur aan: sessie, persistent en zo ja, hoe lang]

Hoe te weigeren: om deze cookies te weigeren, volgt u de onderstaande instructies onder het kopje “Hoe kan ik cookies beheren?”. Of klik op de relevante opt-out link hieronder.

Advertentie cookies:

Deze cookies worden gebruikt om advertentieberichten relevanter voor u te maken. Ze vervullen functies zoals voorkomen dat dezelfde advertentie continu opnieuw verschijnt, ervoor zorgen dat advertenties correct worden weergegeven voor adverteerders en in sommige gevallen advertenties selecteren die zijn gebaseerd op uw interesses.

Die deze cookies serveren: [Geef een lijst van partijen (inclusief klant) die deze cookies serveren, inclusief hun website-URL voor transparantiedoeleinden.]

Duur: [Geef voor elk de duur aan: sessie, persistent en zo ja, hoe lang]

Hoe te weigeren: om deze cookies te weigeren, volgt u de onderstaande instructies onder het kopje “Hoe kan ik cookies beheren?”. Of klik op de relevante opt-out link hieronder.

Social networking cookies:

Deze cookies worden gebruikt om u in staat te stellen pagina’s en inhoud die u interessant vindt op onze website te delen via sociale netwerken van derden en andere websites. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Die deze cookies serveren: [Lijst van partijen (inclusief klant) die deze cookies serveren, inclusief hun website-URL voor transparantiedoeleinden.]

Duur: [Geef voor elk de duur aan: sessie, persistent en zo ja, hoe lang]

Hoe te weigeren: om deze cookies te weigeren, volgt u de onderstaande instructies onder het kopje “Hoe kan ik cookies beheren?”. U kunt ook op de relevante opt-out-link hieronder klikken.

Instellingenpaneel Website-opslag . U kunt Flash-cookies ook beheren door naar de Global Storage Settings Panel en het volgen van de instructies (die instructies kunnen bevatten die bijvoorbeeld uitleggen hoe bestaande Flash-cookies te verwijderen (waarnaar wordt verwezen “informatie” op de Macromedia-site), hoe te voorkomen dat Flash LSO’s worden geplaatst op uw computer zonder dat u hierom wordt gevraagd, en (voor Flash Player 8 en hoger) hoe u Flash-cookies kunt blokkeren die niet worden geleverd door de operator van de pagina waarop u zich momenteel bevindt).

Hoe zit het met gerichte reclame?

Derden kunnen cookies op uw computer of mobiele apparaat plaatsen om advertenties via onze website te plaatsen. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om relevante advertenties te leveren over goederen en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Ze kunnen ook technologie gebruiken die wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten. Dit kan door hen te doen met behulp van cookies of webbakens om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan deze en andere sites om relevante advertenties te bieden over goederen en diensten die mogelijk interessant voor u zijn. De informatie die via dit proces wordt verzameld, stelt ons of hen niet in staat om uw naam, contactgegevens of andere persoonlijk identificeerbare gegevens te identificeren, tenzij u ervoor kiest deze te verstrekken.

Hoe kan ik cookies beheren?

U hebt het recht om te beslissen of u cookies accepteert of weigert. U kunt uw cookievoorkeuren uitoefenen door op de betreffende opt-out-links in de bovenstaande cookietabel te klikken.

U kunt de bedieningselementen van uw webbrowser instellen of wijzigen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u onze website nog steeds gebruiken, hoewel uw toegang tot sommige functies en delen van onze website mogelijk beperkt is. Omdat de manier waarop u cookies kunt weigeren via de bedieningselementen van uw webbrowser verschilt van browser tot browser, moet u het helpmenu van uw browser bezoeken voor meer informatie.

Bovendien bieden de meeste advertentienetwerken u een manier om u af te melden voor gerichte advertenties. Als u meer informatie wilt, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/ of http://www.youronlinechoices.com.

De cookies die in het verleden zijn verzonden

Als u een of meer cookies heeft uitgeschakeld, kunnen we altijd de informatie gebruiken die door deze cookies wordt verzameld vóór de deactivering. We stoppen echter met het verzamelen van informatie via de opt-out-cookie.

Meer informatie over cookies

Ga naar voor meer informatie over cookies, inclusief uitleg over hoe cookies op uw apparaat worden geplaatst of hoe u ze kunt beheren en verwijderen http://www.allaboutcookies.org.

Updates voor dit beleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons beleid bijwerken, nemen we passende maatregelen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen van dit beleid als en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer dit beleid voor het laatst is bijgewerkt door de “laatst bijgewerkte” datum aan te vinken die bovenaan dit beleid wordt weergegeven. 

V. BEHOUD VAN RECHTEN EN BEVOEGDE JURISDICTIE

RenoWindow behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van schending van de huidige voorwaarden, met het oog op het verkrijgen van verhaal voor eventuele schade die het kan lijden.

Onderworpen aan de dwingende regels van internationaal publiek- en privaatrecht die de gebruiker beheersen, regelt het Belgisch recht de relaties tussen RenoWindow en deze laatste.

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd.

RenoWindow behoudt zich echter het recht voor om een ​​internetgebruiker de toegang tot een deel of de gehele site te weigeren, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, met name in het geval van een kennelijke schending van de huidige voorwaarden door een internetgebruiker.

VI. DIVERSEN

Indien een individuele bepaling in de huidige voorwaarden ongeldig of niet-toepasselijk wordt geacht, in overeenstemming met de geldende wetgeving, wordt een dergelijke ongeldige of niet-toepasselijke bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige en toepasselijke bepaling waarvan de inhoud zo dicht is als mogelijk met die van de oorspronkelijke bepaling, en alle andere bepalingen in de overeenkomst blijven van kracht.

De huidige bepalingen weerspiegelen het geheel van de overeenkomsten tussen de gebruiker en RenoWindow met betrekking tot deze website en zij annuleren en vervangen alle eerdere of hedendaagse mededelingen en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm, tussen de gebruiker en RenoWindow, met betrekking tot deze website.

Een gedrukte versie van deze bepalingen en elke waarschuwing in elektronische vorm wordt aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die aan deze overeenkomst is gekoppeld, op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als andere handelsregisters en documenten die in gedrukte vorm zijn gecreëerd en bewaard..

RenoWindow behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op grond waarvan deze website wordt aangeboden te wijzigen.