Offerte aanvragen

JURIDISCHE KENNISGEVING

RenoWindow – FINEO

Laatst bijgewerkt: Oktober 2022

I. IDENTIFICATIE VAN RENOWINDOW SRL

Dit is de website van RENOWINDOW SRL, een vennootschap naar Belgisch recht (hierna “RenoWindow” genoemd), geregistreerd voor btw onder het nummer BE 0726.525.842 en bij de Crossroads Bank for Enterprises onder nummer 0726.525.842.

Ons postadres is: Rue de Wavre, 27, 1301 Bierges, België.

II. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE

WEBSITE

Toegang tot en gebruik van de RenoWindow-website [https://fineoglass.eu/] (de “ Website” ) zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Toegankelijkheid van de website

RenoWindow streeft er zoveel mogelijk naar om ervoor te zorgen dat services 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk zijn.

RenoWindow kan de toegang echter onderbreken, met name om redenen van onderhoud en upgrades, of om andere redenen, met name technische redenen.

Diensten aangeboden op deze website

Deze website wordt beheerd door RenoWindow met als enig doel gebruikers die geïnteresseerd zijn in FINEO Glass in staat te stellen contact op te nemen met vertegenwoordigers van het FINEO-netwerk en rechtstreeks contracten met deze vertegenwoordigers te sluiten met betrekking tot FINEO Glass.

Op geen enkele manier staat deze website gebruikers toe die geïnteresseerd zijn in het FINEO-product om direct of indirect contracten te sluiten met RenoWindow SRL. RenoWindow SRL geeft daarom geen garantie en / of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van het contract dat de gebruiker is aangegaan met vertegenwoordigers van het FINEO-netwerk door het gebruik van deze website.

Beperking van de aansprakelijkheid

RenoWindow is in geen geval aansprakelijk voor de onder punt A genoemde onderbrekingen of de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of een derde.

RenoWindow biedt geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of actuele status van de informatie die op deze site wordt gepresenteerd.

RenoWindow is niet aansprakelijk voor schade of tijdelijke of permanente incidenten die zich voordoen in de gegevens of computerhardware van de gebruiker bij het bezoeken van de site, bij het werken via zijn pagina’s of in het algemeen tijdens de overdracht van de computerprogramma’s en bestanden waaruit de site bestaat op zijn ontvangst hardware. In het bijzonder is RenoWindow niet aansprakelijk voor mogelijke overdracht van virussen via zijn site.

Zoals bepaald onder B hierboven, aangezien het doel van deze website beperkt is tot het toestaan ​​van gebruikers die geïnteresseerd zijn in FINEO Glass om contact op te nemen met vertegenwoordigers van het FINEO-netwerk en rechtstreeks contracten met hen te sluiten, geeft RenoWindow geen garantie en / of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van het contract de gebruiker is aangegaan met vertegenwoordigers van het FINEO-netwerk door het gebruik van deze website.

Intellectueel eigendom

De structuur, de lay-out en alle elementen op deze site zijn beschermd ten gunste van RenoWindow en / of een ander bedrijf van zijn groep (waaronder, maar zonder beperking, AGC GLASS EUROPE SA [ondernemingsnummer n ° 0413.638.187] ) en / of zijn potentiële leveranciers of partners, met name door de wetgeving inzake (i) auteursrechten en bijbehorende rechten, (ii) de bescherming van computerprogramma’s en (iii) databases. Gebruikers verbinden zich ertoe de rechten van RenoWindow, een ander bedrijf van zijn groep (onder andere AGC GLASS EUROPE SA) en / of zijn potentiële leveranciers of partners niet te schenden.

Andere namen van producten of bedrijven die op deze site worden genoemd, kunnen de merken van hun respectieve eigenaars vormen. Gebruikers zijn niet gemachtigd om informatie, software, producten of diensten verkregen van deze site te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, verspreiden, vertegenwoordigen, reproduceren, publiceren, toekennen onder licentie, overdragen of verkopen van informatie verkregen uit deze site, of om werken te maken afgeleid van de genoemde elementen hierboven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RenoWindow.

Links naar websites van derden

Webruimtes buiten het domein van deze site en met name de ruimtes waarnaar gebruikers door middel van hyperlinks op de pagina’s van deze website kunnen worden omgeleid, blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de houders van die webruimtes.

Het punt is dat RenoWindow geen permanente controle over die sites kan uitoefenen of aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan. Het invoegen van dergelijke links betekent niet dat RenoWindow de elementen op die sites goedkeurt.

RenoWindow aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid, met name met betrekking tot het materiaal, voor de gegevens van welke aard dan ook die zijn opgenomen of verspreid op die webruimtes waarnaar gebruikers kunnen worden verwezen, of voor enige verwerking van persoonlijke gegevens die via hen kunnen worden uitgevoerd.

III. BEHOUD VAN RECHTEN EN BEVOEGDE JURISDICTIE

RenoWindow behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van schending van de huidige voorwaarden, met het oog op het verkrijgen van verhaal voor eventuele schade die het kan lijden.

Onderworpen aan de dwingende regels van internationaal publiek- en privaatrecht die de gebruiker beheersen, regelt het Belgisch recht de relaties tussen RenoWindow en deze laatste.

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd.

RenoWindow behoudt zich echter het recht voor om een ​​internetgebruiker de toegang tot een deel of de gehele site te weigeren, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, met name in het geval van een kennelijke schending van de huidige voorwaarden door een internetgebruiker.

IV. DIVERSEN

Indien een individuele bepaling in de huidige voorwaarden ongeldig of niet-toepasselijk wordt geacht, in overeenstemming met de geldende wetgeving, wordt een dergelijke ongeldige of niet-toepasselijke bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige en toepasselijke bepaling waarvan de inhoud zo dicht is als mogelijk met die van de oorspronkelijke bepaling, en alle andere bepalingen in de overeenkomst blijven van kracht.

De huidige bepalingen weerspiegelen het geheel van de overeenkomsten tussen de gebruiker en RenoWindow met betrekking tot deze website en zij annuleren en vervangen alle eerdere of hedendaagse mededelingen en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm, tussen de gebruiker en RenoWindow, met betrekking tot deze website.

Een gedrukte versie van deze bepalingen en elke waarschuwing in elektronische vorm wordt aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die aan deze overeenkomst is gekoppeld, op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als andere handelsregisters en documenten die in gedrukte vorm zijn gecreëerd en bewaard..

RenoWindow behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op grond waarvan deze website wordt aangeboden te wijzigen.